Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania online služieb realitného portálu realitnybobrik.sk

(ďalej len „Podmienky používania") (posledná úprava – 02/2014)

stanovujú pravidlá medzi
spoločnosťou Guerillaz, s.r.o.
(ďalej len „Poskytovateľ")
a

užívateľom online služieb spoločnosti Guerillaz, s.r.o..
(ďalej len „Užívateľ").

 

Článok 1
Vymedzenie zakladných pojmov

 

1.1 Online služba
Online službou sa rozumie poskytovanie prístupu na internetovú  stránku  www.realitnybobrik.sk  (resp. jej aliasy).

1.2 Poskytovateľ
Poskytovateľom online služieb je Guerillaz, s.r.o., ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov  v odd. Sro, vložke č. 24108/P.

1.3 Užívateľ
Užívateľom Online služieb je subjekt, ktorý sa využívaním online služieb Poskytovateľa zaväzuje rešpektovať tieto Podmienky používania.

1.4 Obsah
Všetok obsah publikovaný priamo Poskytovateľom (zahŕňajúci okrem iného aj články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio alebo videozáznamy, webdizajn, programovacie skripty alebo kódy) je chránený Autorským zákonom a je výhradným majetkom Poskytovateľa. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.

 

Článok 2
Podmienky poskytovania a využívania online služby

 

2.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zablokovanie, prípadne úplné vymazanie prístupu Užívateľa k Online službe, ak dôjde k porušeniu týchto Podmienok používania zo strany Užívateľa.

2.2 Užívateľ nesmie šíriť alebo sa podieľať na šírení, predaji alebo redistribúcii obsahu Online služieb Poskytovateľa, pokiaľ nie je stanovené inak písomnou formou medzi Užívateľom a Poskytovateľom.

2.3 Online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi uverejnenie inzercie. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov. Poskytovateľ nemôže kontrolovať a nie je zodpovedný za obsah jednotlivých inzerátov Užívateľa. Online služby Poskytovateľa poskytujú Užívateľovi okrem iného aj možnosť vytvorenie vlastného užívateľského účtu. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať všetky informácie vyžadované zo strany Poskytovateľa pri tvorbe užívateľského účtu pravdivo a pri vytváraní užívateľského účtu zastupovať len osoby, za ktoré je oprávnený takto konať. Užívateľ nesie aj priamu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré prostredníctvom Online služby publikuje.

2.4 Užívateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch len na účely, na ktoré mu bol poskytnutý, a publikovať reklamný materiál, akým je logo a www adresa, len v priestoroch, ktoré boli na tento účel Poskytovateľom výslovne určené. Užívateľ sa zároveň zaväzuje nezadávať ten istý inzerát viacnásobne.

2.5 Užívateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch nasledovným spôsobom:
- v poli „
Názov ponuky“ sa Užívateľ zaväzuje neuvádzať žiadny webové adresy,

- v poli Galéria“ Užívateľ sa zaväzuje pridávať k inzerátom len takú obrazovú dokumentáciu, ktorá priamo súvisí  s inzerovanou nehnuteľnosťou, t.j. žiadny ilustračný, reklamný alebo inak priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou nesúvisiaci grafický alebo fotografický materiál,
- v poli „Popis“ sa Užívateľ zaväzuje uvádzať popis inzerovanej nehnuteľnosti obsahujúci len také webové odkazy, ktoré smerujú na stránku priamo súvisiacu s inzerovanou nehnuteľnosťou.
 
2.6 Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom Poskytovateľom sú vlastníctvom Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie Online služieb týkajúcich sa všetkých alebo skupiny Užívateľov, ako aj odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je súčasťou systému, i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Užívateľovi alebo tretej strane. Poskytovateľ sa zaväzuje nezneužiť neverejné informácie ukladané v systéme Užívateľom vo svoj prospech ani v prospech tretích strán, ako aj chrániť pred zneužitím a nesprístupniť tretím stranám akékoľvek neverejné údaje ukladané v systéme Užívateľom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

2.7 Užívateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom online služieb Poskytovateľa nie sú nijako preverované a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Užívateľa.

2.8 Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému Online služieb. Je v záujme Poskytovateľa, aby všetky funkcie Online služieb boli poskytované Užívateľom v maximálnej možnej kvalite.

2.9 Poskytovateľ zaručuje všetkým Užívateľom ochranu ich osobných údajov. Poskytovateľ nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré Užívateľ sám dobrovoľne neposkytne. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje z tzv. LOG FILES a z nich vyplývajúce štatistické informácie.

2.10 Užívateľ nemá nárok požadovať od Poskytovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútaviek alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do Online služieb.

2.11 Poskytovateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s Online službami Poskytovateľa.

2.12  Užívateľ súhlasí so zasielaním informačných e-mailov zo strany Poskytovateľa.

 

Článok 3

Platobné podmienky a fakturácia

 

3.1 Inzercia na stránke www.realitnybobrik.sk je bezplatná bez obmedzenia počtu pridaných inzerátov.

 
 

Článok 4
Zmeny a platnosť

4.1 Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania meniť. Nové znenie Podmienok používania je Poskytovateľ povinný zverejniť najneskôr 14 pracovných dní pred ich účinnosťou.

4.2 Tieto Podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Podmienkami používania.

Realitnybobrik.sk (c) 2013 - 2014 Všetky práva vyhradené